Concurs docent alemany

 

Per acord de Junta de Govern Local de 12.05.2015 ha estat oberta convocatòria pública per seleccionar titular de la prestació del servei de gestió i organització de curs d'alemany bàsic 2015.

Els interessats en accedir a l'adjudicació d'aquest servei a prestar-se hauran de presentar davant aquest Ajuntament proposta de Projecte descriptiu del curs d'alemany a desenvolupar-se.

Les Bases Reguladores del contingut i forma de presentació de les propostes de participació i de la resta de requisits operatius a complimentar es podran consultar íntegrament a l'Ajuntament de Canyelles.

El termini de presentació de proposicions serà d'un mes, a comptar- se a partir de la publicació del present anunci al BOPB – Web corporatiu – Taulell d'Anuncis municipal.

La qual cosa es fa de general coneixement, als efectes de la seva plena efectivitat

Per consultar les bases feu clic aquí