Queden ...
per la 18a Fira de Santa Llúcia

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

captcha 

Articles

Serveis Socials Bàsics

 

Segons la Llei 12/2007 de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, la finalitat dels Serveis Socials és “assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones...”

Els serveis socials s'adrecen de manera especial a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència.

 

FAMÍLIA

L’ Ajuntament de Canyelles a través del seus Serveis Socials ofereix orientació, atenció i assessorament per afavorir el benestar de les famílies amb fills i filles a càrrec.

Alguns dels recursos o ajuts socials que es poden gestionar prèvia valoració tècnica i aportació de documentació són:

• Ajuts d’ Urgència Social: Són prestacions econòmiques per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència (alimentació, transport, subministraments, el vestit i l’allotjament) de les persones empadronades i residents a Canyelles. Aquestes necessitats s’han de justificar documentalment.

• Renda Mínima d’Inserció: Prestació Assistencial de tipus econòmic que depèn del Departament d’Empresa i Ocupació amb la col·laboració dels departaments de Benestar Social i Família, Ensenyament i Justícia de la Generalitat de Catalunya. Té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar a les persones sense mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques de la vida diària, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i/o laboral. Aquesta prestació comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d’adults, i va lligada a l’elaboració d’un Pla Individual d’Inserció i Reinserció Social i Laboral (PIR) que s’elabora conjuntament amb el Treballador/a o Educador/a social i el sol·licitant de la prestació.

• Serveis d’Atenció Domiciliària: Té com a finalitat permetre el manteniment en el propi medi d’aquelles persones i famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació. Consisteix en un conjunt d’activitats que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

• Tramitació de títol de família nombrosa o família monoparental per poder accedir als avantatges que aquestes ofereixen.

• Servei de teleassistència domiciliaria: Destinat a totes les persones que viuen soles amb problemes de salut o mobilitat i / o persones que visquin en companyia d’altres persones que també tinguin dificultats. Es un servei que té l’objectiu de donar seguretat, tranquil•litat i acompanyament, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Funciona a través de la línia telefònica i permet a l’usuari, davant una situació d’emergència, tan sols prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat amb una central receptora, que li oferirà la resposta més adient a les seves necessitats.

 

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Canyelles treballen per cobrir les necessitats bàsiques i prevenir les situacions de risc dins el marc familiar, escolar i del lleure. Es realitza també un treball col•laboratiu amb els centres educatius per donar suport i crear programes d’ atenció a aquelles famílies amb necessitats personals i/o amb situació de risc mitjançant seguiments individualitzats.

Un dels recursos amb que poden comptar els joves de Canyelles es l’ Espai Cívic Jove, destinat a adolescents i joves d’ entre 13 i 29 anys, és un espai de lleure, formació i informació juvenil.

Algunes de les ajudes que es gestiones des de Serveis Socials són:

• Beques de menjador Escolar : Gestionades pel Consell Comarcal del Garraf, però es poden tramitar des de Serveis Socials o el Departament d’ Ensenyament de l’Ajuntament de Canyelles.

• Infància Respon 900 300 777: Servei d’atenció telefònica gratuïta i permanent per a la prevenció i detecció dels maltractaments infantils. Esta adreçat a infants, adolescents, adults i professionals de l’àmbit de la infància, per donar resposta a les situacions de maltractament infantil i per a la seva prevenció. Es un servei que funciona els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia per a tot el territori de Catalunya.

• CDIAP: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Servei adreçat a la població infantil dels 0 als 6 anys, que manifesten trastorns o dificultats en el seu desenvolupament, o que es troben en situació de risc de patir-les; I a totes les famílies que vulguin consultar sobre el desenvolupament del seu fill com a suport a la criança. La família pot accedir al servei per iniciativa pròpia, abans de que l’ infant hagi acomplert els 4 anys, o bé ser derivada a través de qualsevol dispositiu de zona (pediatres, llars d’infants, escoles, hospitals, serveis socials...)

 

DONA

Des de els Serveis Socials s’ofereix informació i / o es facilita la derivació cap a serveis responsables de l’ atenció a la dona:

Serveis existents d’ atenció a la dona són:

• TAD, servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència masclista: És un servei gratuït que, gràcies al localitzador GPS que incorpora l’aparell, permet a les forces de seguretat saber exactament on està la víctima quan s’activa l’alarma durant les 24 hores del dia, sigui quin sigui el lloc on es trobin. Es necessita una ordre d’allunyament judicial i no conviure amb la persona o persones que l’han sotmès a maltractament.

• Servei de línia d’ Atenció a les Dones en situació de violència Masclista : 900 900 120: Consisteix en informar, assessorar i orientar a les dones que es trobin en qualsevol situació de violència masclista, així com donar assistència a les emergències produïdes per situacions de violència, dona atenció telefònica 24 hores, gratuïta i confidencial, dins l’àmbit territorial de Catalunya.

• Renda Activa d’ Inserció: La RAI està destinada a col•lectius amb ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica. La seva finalitat es incrementar les oportunitats de retorn al mercat laboral dels col•lectius de persones desocupades amb dificultats per trobar feina o en situació de necessitat econòmica, como ara les persones en atur majors de 45 anys, emigrants retornats més grans de 45 anys, víctimes de violència de gènere o víctimes de violència domèstica i persones amb discapacitat. Gestionada per l’oficina de Treball de la Generalitat.

• Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD): Servei públic i gratuït que ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida: Àmbit laboral, social, personal, familiar i altres, fent especial atenció a la detecció de la violència masclista i estableixen els mecanismes d’informació i derivació als serveis especialitzats. Compta amb un servei d’assessoria jurídica i d’atenció psicològica.


DROGODEPENDÈNCIES

• TRACA –Pla Intermunicipal de Prevenció de Drogodependències Canyelles – Cubelles - Olivella: Els principals objectius del Pla són prevenir i reduir el consum de drogues als tres municipis, promovent estils de vida saludables en joves d’ entre 14 i 30 anys, majoritàriament, així com crear una metodologia comuna a aplicar als tres municipis, adaptant les accions a cada realitat municipal. Per més informació :

• Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències (CAS):
La xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD) disposa de centres d'atenció i seguiment que ofereixen tractament ambulatori especialitzat als drogodependents.

Els centres d'atenció i seguiment estan integrats per equips de professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, treballadors socials, diplomats en infermeria, etc.). Aquests professionals dissenyen en cada cas, i d'acord amb la persona que necessita aquest tipus d'atenció, la modalitat de tractament més indicats, així com la conveniència d'utilitzar altres recursos de la XAD com les comunitats terapèutiques o les unitats hospitalàries de desintoxicació.
En alguns casos també hi ha recursos específics per a l'atenció de problemes relacionats amb les drogodependències en CAP II, consultes externes hospitalàries i centres de salut mental.

• La Línia Verda: 900 900 540 ofereix informació a les persones amb problemes derivats de l'abús de l'alcohol i altres drogues i als seus familiars.


DISCAPACITATS

• Tramitació del grau de discapacitat: Per a persones que pateixen una malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una disminució per les activitats de la vida diària. Algunes de les prestacions de les que es poden beneficiar segon el grau de discapacitat són reducció de l’IVA en la matriculació de vehicles, desgravació a efectes de la declaració de renda, exempció de l’ impost de circulació de vehicles, targeta Dorada de la RENFE...

• Tramitació targes d’aparcament per a discapacitats: Targetes per a vehicles que siguin conduïts per persones amb disminució i mobilitat reduïda que condueixin o no.

• Pensió no contributiva de invalidesa: És una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a persones d’ entre els 18 i els 65 anys que tinguin una discapacitat física, psíquica o sensorial permanent, igual o superior al 65 %, que no tinguin recursos econòmics suficients i no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.


DEPENDÈNCIA

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda com a “Llei de la Dependència”, va entrar en vigor l´1 de gener de 2007.

Informació per les persones que volen fer la sol·licitud de LAPAD (Llei de la Dependència).

Què és i com es reconeix la situació de dependència

Definició

La dependència és la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o la pèrdua d’autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial.

Graus de dependència

Segons la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s’estableixen tres graus de dependència: dependència moderada (Grau I), dependència severa (Grau II), i gran dependència (Grau III).

Grau I. Dependència moderada

Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.

Grau II. Dependència severa

Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal.

Grau III. Gran dependència

Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

PROCÉS DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

-Sol·licitud de dependència. Es pot tramitar a través dels Serveis Socials Bàsics d’atenció Primària de l’ajuntament.
-Valoració i resolució: La valoració, la realitzarà un professional acreditat al domicili o al centre on resideix la persona amb el barem de valoració de dependència ( BVD)
-Programa Individual d’atenció (PIA): Un cop s’ha reconegut la situació de dependència, per resoldre quins dels ajuts i serveis previstos s’ajusten millor a les necessitats de la persona amb dependència, els serveis socials públics dissenyen el Programa Individual D’atenció (PIA).

-Què aportarà?
Per a aquelles persones dependents acollides, segons la seva situació, la Llei garantirà i regularà dos tipus d’aportacions:

Cartera de serveis segons les necessitats:

• Atenció domiciliària: Té com a missió permetre el manteniment en el propi medi d’aquelles persones i famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació. Consisteix en un conjunt d’activitats que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

• Teleassistència domiciliària: Destinat a totes les persones que viuen soles amb problemes de salut o mobilitat i / o persones que visquin en companyia d’altres persones que també tinguin dificultats. Es un servei que té l’objectiu de donar seguretat, tranquil•litat i acompanyament, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Funciona a través de la línia telefònica i permet a l’usuari, davant una situació d’emergència, tan sols prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat amb una central receptora, que li oferirà la resposta més adient a les seves necessitats.

• Serveis de centre de dia i d’atenció residencial:

• Els centres de dia ofereixen serveis d’acolliment diürn que presten atenció a persones amb greus discapacitats. Els objectius que es proposen són: Atenció individual, integració social, rehabilitació, aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i social, i donar suport a la família.
• Serveis d’atenció residencial: A través de la Llei de Dependència es poden oferir serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats per a persones que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix que siguin substituïdes a la llar.


Prestacions econòmiques:

• Per pagar un professional o comprar un servei
• Per a la cura de l’entorn familiar i ajuda a cuidadors no professionals
• Per a l’assistència personal a persones amb gran dependència.

 

Hi ha, a través del Consorci de Serveis a les Persones, tot un seguit de serveis dirigits a les persones amb dependència (temporal o permanent), que tenen l’ objectiu de promoure l’ autonomia personal dintre de les possibilitats de cadascú.

 

Alguns dels serveis de l’ Ajuntament a les persones amb dependències

• Atenció domiciliària: Té com a missió permetre el manteniment en el propi medi d’aquelles persones i famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació. Consisteix en un conjunt d’activitats que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

• Teleassistència domiciliària: Destinat a totes les persones que viuen soles amb problemes de salut o mobilitat i / o persones que visquin en companyia d’altres persones que també tinguin dificultats. Es un servei que té l’objectiu de donar seguretat, tranquil·litat i acompanyament, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Funciona a través de la línia telefònica i permet a l’usuari, davant una situació d’emergència, tan sols prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat amb una central receptora, que li oferirà la resposta més adient a les seves necessitats.