Condicions per a encendre barbacoes en situació d'alt risc d'incendi forestal

Les actuals condicions meteorològiques han aconsellat avançar un mes les mesures de prevenció d’incendis que, en principi, havien d’entrar en vigor el 15 de març.

D’acord amb allò que assenyala la legislació en matèria de prevenció d’incendis, quan entren en vigor les condicions d’alt risc d’incendi forestal, com ara mateix, NO ES PODEN ENCENDRE BARBACOES SI NO ÉS QUE COMPLEIXEN UNES DETERMINADES CONDICIONS TÈCNIQUES, especialment, la presència de mata-guspires, un element imprescindible que té per missió evitar que volves enceses arribin fins a vegetació que, al estar tan seca, podria prendre de seguida i provocar un incendi forestal.

És absolutament imprescindible que tot plegats extremem les mesures de prevenció d’incendis vigents, les quals podeu trobar en aquest mateix web, especialment en allò que afecta a les barbacoes. El darrer cap de setmana, els serveis de vigilància d’incendis van detectar moltes barbacoes en funcionament al nostre municipi i és molt important que prenguem consciència de la indicació del paràgraf anterior.

Les condicions tècniques que han de complir les barbacoes les podeu trobar al enllaç següent:    Barbacoes - condicions tècniques