Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per la reassignació de la zona 16C

L'Ajuntament en sessió de Ple celebrada el passar 28 de febrer de 2012 va aprovar inicialment la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en relació a l'àmbit de la Pirotència Igual que incorpora l'informe de sostenibilitat econòmica.

D'acord amb allò que regula l'article 115.c del Reglament de la Llei d'Urbanisme arpovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, es posa de manifest la documentació que tot seguit es relaciona a fi i efecte que els interessats puguin realitzar al·legacions o reclamacions en contra, si s'escau.

Documentació:

- Modificació puntual

- Informe de sostenibilitat ambiental