fbpx
Sessions plenàries corporatives

Sessió plenària

Dimarts, Setembre 25, 2012 19:30
This event does not repeat

Sessió plenària corporativa, oberta a tots els ciutadans interessats.

Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament

Hora: 20.30h

Ple Ordinari

Dimarts, Desembre 17, 2013 21:30
This event does not repeat

 

PLE DE CARÀCTER ORDINARI  

Data:    17.12.2013

Inici:    20.30h

 

 

 

  1. Acta sessió anterior – aprovació, si s’ escau.

  2.  Aprovació inicial Pressupost Municipal exercici 2014.

  3.  Informe trimestral execució pressupostària – 3r trim. 2013.

  4.  Fons de Cooperació Local 2013 –serveis supramunicipals

  5.  Modificació pressupostària núm. 8/2013.

  6.  Aprovació inicial nou POUM de Canyelles.

  7.  Acceptació ajut econòmic – Xarxa Govern Local 2012-2015.

  8.  Proposta elecció Jutge de Pau substitut.

  9.  Elecció representant a Comissió Permanent / Plenari de TEGAR

 10. Memòria de Liquidació Junta de Compensació Les Palmeres

 11. Ratificació acord JGL – aplanament  C/A núm. 385/2012

 12. Denúncia extintiva conveni urbanístic “Can Faló”

 13. Proposta alienació parcel·les titularitat municipal àmbit Les Palmeres

 14. Àmbit urbanístic Muntanya de Mar – actualització dades PPD

 15. Projecte d’ urbanització Palmeres – proposta operativa

 16. Procediment contractació pública –1ª Fase zona esport. Gimnàs Escolar Municipal

 17. Presa de raó – Procediment judicial núm. 384/2013.

 18. Relació decrets d’ Alcaldia – acords Junta de Govern Local

 19. Mocions a considerar pel plenari corporatiu – si s’ escau.   

 20. Torn obert de paraules- .

 

Powered by JCal Pro - the Joomla Calendar