Parcel·les netes per evitar incendis forestals

2017 03 22 NetejaParcelesLes parcel·les s'han de mantenir netes per evitar incendis i problemes de salubritat

Estem en període d'alt risc forestals

L'Ajuntament treballa paral·lelament de manera constant en la neteja de franges forestals

Es recorda a totes les persones propietàries de parcel·les no edificades de qualsevol de les urbanitzacions del municipi que ens trobem de ple en el període de risc d'incendi forestal i que per tant és molt important que s'acompleixin un seguit de mesures preventives que assenyala, clarament, la legislació vigent.

És imprescindible que les persones propietàries de parcel·les no edificades dels diferents nuclis del municipi es fessin ressò de la seva responsabilitat, ja que, el seu incompliment, pot acabar afectant, seriosament, a tercers veïns directes i indirectament a tot el municipi.

Aquesta responsabilitat es concreta en l'obligatorietat de:

a) Mantenir la vegetació interior de la parcel·la d'acord amb les condicions i especificacions que assenyala la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, que diu:

- S'han de tallar tots els arbres la copa dels quals sobrepassi els límits de la parcel·la (a carrer i a veïns).
- S'ha d'aclarir la vegetació existent de manera que la cobertura vegetal (ombra) màxima final sigui del 35% de la parcel·la i per tant el 65%, quedi sense ombra, neta.
- S'ha de netejar tot el sotabosc deixant, només, les espècies protegides – llentiscles, margallons, etc.
- S'ha de tallar els arbres que calgui de manera que les copes dels que quedin, no es toquin entre si amb una separació mínima de 3 m entre peus.

b) Mantenir la parcel·la neta de plagues d'insectes, de rosegadors o de qualsevol altre animal que pugui suposar un potencial problema sanitari.

c) No llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes no previstos en l'ús residencial de la parcel·la, si no és que estigui degudament equipada i específicament autoritzada per aquesta utilitat.

Cal recordar quie tots els treballs de neteja que suposin tractament de la vegetació s’hauran de realitzar fora del període d’alt risc d’incendi; per tant, no es podran realitzar entre el 15 de juny i el 15 de setembre de cada anualitat.

LEGISLACIÓ VIGENT

D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) els propietaris de les parcel·les estan obligats a mantenir-les, en tot moment, netes, en les adequades condicions de seguretat, salubritat i ornament públic adients.

A més, la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que les parcel·les (tan rústiques com urbanes) s’han de mantenir lliures de vegetació seca, netes i aclarides de vegetació segons els criteris definits a l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny i els dels Plans de Prevenció d’Incendis de les urbanitzacions – PPU, redactats per l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis municipal de la Diputació de Barcelona i aprovats per l’Ajuntament. Veure croquis d’indicacions generals, que s’adjunta.

Aquesta legislació de referència i l’Ordenança fiscal, nº 21, de prestació del servei de neteja i manteniment de parcel·les, vigent al municipi de Canyelles, habilita l’Ajuntament perquè, en cas d’incompliment, requereixi formalment a les seves persones propietàries, la necessitat d’adequar-les als criteris constructius assenyalats, tot atorgant-los un termini de 30 dies i amb l’advertiment d’execució subsidiària, amb càrrec a la propietat, per part de l’Ajuntament en cas de persistència de l’incompliment i amb la possibilitat d’aplicar multes coercitives si la urgència de l'actuació ho requereix.