ArtCanyellesB A S E S    D E   P A R T I C I P A C I Ó

Requisits per participar
Poden optar-hi els artistes a títol individual, que presentin una proposta de creació d’acord amb aquestes bases. Inscripció gratuïta.

Cada artista podrà presentar una sola obra. Les mides seran: màximes 150 x 150 cm. (Les obres podran ser de qualsevol format sempre que no superin en cap sentit les dimensions indicades). Mínimes 80 x 65 cm.

Tècniques i temàtica
S’accepten totes les tècniques pictòriques i la temàtica serà lliure.

Inscripció i recepció de les obres aspirants a participar en el concurs
La inscripció per a participar en el concurs del Premi Canyelles de Pintura, s'haurà de realitzar a través de la web de l'Ajuntament de manera telemàtica, www.canyelles.cat amb totes les dades sol·licitades i enviant una foto del quadre presentat, amb la qualitat suficient per a la seva publicació (jpg de 10x10 cm. i 300ppp) i l'enviament de l'obra física a l’Ajuntament de Canyelles en hores d’oficina a partir del dia 15 de març fins al dia 8 d’abril. (Horaris d’oficina: Laborables de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i els dimecres a la tarda de 16 a 19 hores).

Els artistes que trametin la seva obra hauran de contractar pel seu compte i risc el servei de transport, a ports pagats d’anada i tornada.

Les obres hauran d’estar signades i portar al dors una fitxa completa amb indicació del nom, cognoms, adreça de l’artista i fotocòpia del DNI, així com el títol corresponent i no podrà ser premiada en qualsevol altre concurs. (Aquest extrem serà acreditat mitjançant declaració jurada).

Es presentaran sense emmarcar, o emmarcades amb llistó, l’amplada del qual no superarà els 2 cm.
No s’acceptaran obres que no estiguin completament muntades i seques. Les obres sobre paper es presentaran protegides amb material plàstic (no s’acceptaran obres amb vidre). Se’ls lliurarà un resguard, que hauran d’acreditar per recollir les obres no seleccionades i no premiades.

Selecció de les obres que seran exposades i podran optar als premis
Finalitzada la recepció de les obres aspirants a participar, el Jurat procedirà a valorar les obres presentades i determinarà quines estaran exposades i podran aspirar als Premis.

Abans del 30 d’abril es comunicarà  als autors de les obres presentades la decisió del jurat, indicant si l’obra ha estat seleccionada o no. Les obres no seleccionades es podran recollir a l’Ajuntament, a partir del  moment de rebre la decisió del jurat, presentant el resguard que se’ls haurà lliurat en el moment de la recepció de l’obra. Les obres seleccionades i no premiades, finalitzada l’exposició,  a partir de les 19 hores del diumenge dia 17.

Les obres que en data 30 de setembre de 2020 no s’hagin recollit romandran en propietat de l’Ajuntament de Canyelles.

La participació en l’ArT/Canyelles 2020, significa acceptar tot l’establert en aquestes bases.

Patrocinadors