L'Agenda

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre tota l'actualitat de Canyelles al teu correu electrònic.

Si us plau, activeu el javascript per enviar aquest formulari

Anunci alieniació patrimonial - Àmbit Palmeres

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de març de 2014, va aprovar l’expedient administratiu per a l’alienació de 26 parcel.les provinents del 10% d’aprofitament mig de la Urbanització Les Palmeres, pel procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, que és el de millor preu ofertat.

En l’acord de referència es varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regularan l’esmentat contracte i que queden exposats al públic durant un termini de vint-i-sis dies naturals, comptadors des de la data de la última publicació realitzada, a fi efecte que els interessats puguin presentar al.legacions i/o reclamacions en contra.

Transcorregut l’esmentat termini sense que es presentin al.legacions i/o reclamacions en contra, el Plec de clàusules regulador restarà aprovat de forma definitiva sense necessitat d’ulterior acord.

Simultàniament, i amb la prevenció operativa que no es presentin reclamacions en contra del plec regulador, s’obre convocatòria pública, per tal que tota persona física o jurídica interessada en accedir a l’adjudicació d’alguna de les parcel.les objecte d’alienació pugui presentar plica davant de l’ajuntament, amb les condicions que s’indicaran:

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Canyelles.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrees de Secretaria i Urbanisme

2.- Objecte:

Constitueix l’objecte del contracte l’alienació per part d’aquest Ajuntament de 26 parcel.les provinents del 10% d’aprofitament mig de la Urbanització Les Palmeres, propietat d’aquest Ajuntament i que es relacionen tot seguit:

2014 03 01 Ple 01

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:

Ple 02

El tipus de licitació fixat per a cadascuna de les parcel.les es podrà millorar a l’alça ; – en cap cas però s’ admetran ofertes per preu inferior al de les valoracions corresponent al Pressupost base de licitació dalt indicada.

5.- Garanties:

Garantia provisional el 5% del preu de valoració. EL seu retornament s’efectuarà a l’atorgament de l’escriptura pública.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Ajuntament de Canyelles
b) Domicili: Plaça de l’11 de setembre, 1
c) Localitat i codi postal: Canyelles- 08811
d) Telèfon: 93.897.30.11
e) Àrea responsable: Secretaria i Urbanisme

7.- Presentació d’ofertes:

a) Termini: fins el 12/04/2014 (26 dies naturals comptadors des de l’endemà de l’última publicació).

b) Documentació a presentar: la que s’exigeix a la clàusula vuitena del Plec regulador
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Canyelles. Registre General.

8.- Obertura d’ofertes:

Tindrà lloc el dia cinquè hàbil següent a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i en l’adreça indicada al punt 6è.

9.- Despeses a càrrec de l’adjudicatari:

Les indicades a la clàusula dotzena del Plec regulador.

Canyelles, 5 de març de 2014

Rosa Huguet i Sugranyes
Alcaldessa-presidenta